Valikko 

Blogi

Vad händer efter corona?

Julkaistu 23.4.2020

Coronakrisen har redan pågått i Finland i några veckors tid. Även om vi fortfarande befinner oss i den akuta situationen bör man också överväga hur man slutligen kommer ut ur krisen. Krissituationen och exitstrategin kräver planering och tydligt ledarskap.

Under exceptionella omständigheter ökar vikten av strategisk ledning och samordning ytterligare. Dessa är de områden som i regeringens agerande under de senaste veckorna har väckt de flesta frågor. 

Regeringen har inte gett något tydligt svar på vilken Finlands coronastrategi egentligen är och på basen av vilken typ av analys man har valt den. Bristen på öppenhet och bristen på svar på frågor orsakar lätt osäkerhet och leder till olika tolkningar av krisens allvarlighet. Felaktig information sprids också lätt. 

I krishantering understryks samordningskompetensen ‒ eller bristen på den. För att undvika misstag eller att upprepa samma misstag, behövs kunskapsledning, noggrann analys av tillgänglig information och sakkunskap. Särskilt under hård press är detviktigt att se till att de olika aktörerna agerar på ett samordnat sätt i enlighet med en gemensam strategi.

Man bör kunna lämna den akuta krissituationen på ett kontrollerat sätt, men med snabbaste möjliga tidtabell. I och med implementeringen av beredskapslagen har människors dagliga liv förändrats dramatiskt. De införda begränsningarna har varit motiverade vad gäller människors hälsa och säkerhet, men medför samtidigt mycket tung mänsklig börda och enorma ekonomiska kostnader. Det är emellertid ännu inte känt på basen av vilka indikatorer eller processer regeringen kommer att fatta beslutenom att häva åtgärderna.

En annan mycket central fråga är hur Finland igen kommer på fötter efter krisen. Avskaffandet av begränsningarna är naturligtvis bara början på exitstrategin. Finland behöver ett återuppbyggnadsprogram med vars hjälp man börjar utveckla ny tillväxt på ett hållbart sätt. Regeringen har utsett en arbetsgrupp ekonomiska experter för att överväga detta, vilket är en bra start. Återuppbyggnaden bör dock i största möjliga mån ta hänsyn till hållbara utvecklingsaspekter. Ekologiskt och socialt ansvarsfull verksamhet skapar tillväxtmöjligheter i miljardklass för finländskt kunnande och inhemska företag. Därför bör olika aktörer i så stor omfattning som möjligt involveras i förberedelserna. 

Tidpunkten för en utvärdering av krisen är först efter att den akuta situationen är över. Tydliga fel har redan inträffat, såsom till exempel brister i instruktionerna för passagerare som anländer till Helsingfors-Vanda från utlandet och säkerställandet av skyddsutrustningens tillräcklighet. Även om enhetlighet i exceptionella tider är utgångsläget, skulle det strida mot parlamentarismen om oppositionen inte fick lyfta fram missförhållanden och ställa frågor. 

Uppbyggnaden av Finland efter krisen bör även den ske på grundval av parlamentariskt samarbete, eftersom exitstrategin sträcker sig över kommande regeringsperioder. Oppositionen är redo att hjälpa till och tillhandahålla lösningsalternativ.

Texten har också publicerats som en kolumn i Åbo Underrättelser.