Valikko 

Blogi

Modeskapslagen tar inte faderskapet från någon

Julkaistu 4.10.2016

Riksdagen behandlar för närvarande medborgarintiativet om moderskapslagen. I dagens läge erhåller ett barn till ett kvinnligt par, rätten till bägge föräldrar först efter en utdragen familjeintern adoption. Moderskapslagen öppnar för möjligheten till att erkänna föräldraskapet vid rådgivningen, redan innan barnets födsel. Syftet med lagen är alltså att trygga barnets rätt till två föräldrar genast från födseln. Det handlar om barnens rättsskydd.

 

Ämnet väcker starka känslor, vilket ämnen av detta slag ofta gör. Många protester mot moderskapslagen bottnar dock i fördomar och felaktiga antaganden.

 

Moderskapslagen tar till exempel inte faderskapet från någon. I teorin är det inte ens möjligt, eftersom lagen endast berör kvinnopar som får barn med hjälp av fertilitetsbehandling, och fadern kan inte överhuvudtaget bekräftas. Moderskapslagen tar alltså inte rätten till faderskap eller rätten till en far från någon.

 

Frågan om moderskapslagen är i själva verket  i många avseenden en teknisk ändring, som i vardagslag inte har någon som helst betydelse för majoriteten av finländare. Olika familjekonstellationer är redan en del av vardagen.

 

För dem som saken berör personligen, har reformen dock en stor betydelse. Kvinnoparen måste i dagsläget genomgå en tidskrävande och frustrerande familjeintern adoptionsprocess. Detta upplevs som ojämlikt, och till och med förnedrande, eftersom det ändå är frågan om ett barn som man tillsammans hoppats och väntat på.

 

Lagförslaget är noggrant förberett i justitieministeriet, och det förespråkas av alla stora barn- och familjeorganisationer. Moderskapslagen är speciellt viktig för barnets jämlikhet. Barn som föds åt kvinnopar, har idag inte samma rättigheter som barn födda till par av olika kön. Rättssäkerheten förverkligas nu först efter den familjeinterna adoptionsprocessen, som kan ta månader i anspråk. Moderskapslagen tryggar två föräldrar åt barnet genom att bestyrka mammans makas roll.

 

Moderskapslagen ger även inbesparingar i samhällets medel, då den dyra och arbetsdryga adoptionsprocessen ersätts med erkännade av föräldraskap vid rådgivningen. Lagändringen är ett bra exempel på hur man kan avveckla onödig byråkrati. I det nuvarande förfarandet befästs en tung adoptionsprocess i domstolen, men enlig moderskapslagen skulle erkännandet av föräldraskap kunna göras i samband med rådgivningsbesök. Moderskapslagen har ingen inverkan på föräldraskapet, varken för pappor eller mammor.

 

 

Texten har också publicerats som en kolumn i Åbo Underrättelser 4.10.2016