Valikko 

Blogi

Positiivisia poimintoja hallitusohjelmasta

Julkaistu 28.5.2015

Hallitusneuvotteluiden lopputuloksena syntynyt ohjelma on aina neuvottelutulos ja siten kompromissi. Julkinen keskustelu on kohdistunut pääosin leikkauksiin, mikä on täysin ymmärrettävää. Vaikeana taloudellisena aikana on pakko tehdä ratkaisuja, jotka ovat vaikeita. Leikkaukset vaikuttavat tavalla tai toisella kaikkiin.

Kun erilaisia näkemyksiä on jouduttu asettelemaan yhteen, tuskin kukaan on sataprosenttisen tyytyväinen lopputulokseen. Jos saisin yksin päättää, kohdistaisin varmasti joitakin säästövaikutuksia toisella tavalla. Kokonaisuus kuitenkin ratkaisee ja kokonaisuutena hallitusohjelma on mielestäni varsin hyvä. Joitakin hankalia ratkaisuja, mutta paljon myös tosi hyviä!

Alla muutamia omasta näkökulmastani ja omiin vaaliteemoihini peilaten positiivisia kirjauksia hallitusohjelmasta:

 

Hallitusohjelman strategisia tavoitteita ovat terveys ja hyvinvointi, työllisyys, kilpailukyky ja kasvu, koulutus ja osaaminen, biotalous ja puhtaat teknologiat sekä toimintatapojen muuttaminen purkamalla turhaa sääntelyä ja byrokratiaa. Nämä kaikki tavoitteet löytyvät tavalla tai toisella myös omista teemoistani.

Yrittäjyys:

Hallituksen tavoitteena on nostaa Suomen talous kestävään kasvuun, parantaa yrittämisen edellytyksiä ja työn tekemisen kannustimia. Uusiin kestävän kasvun mahdollisuuksiin panostetaan. Hallituksen veropolitiikka tähtää kasvun, yrittäjyyden ja työllisyyden vahvistamiseen.

 • Yritysten rahoituksen, oman pääoman ja riskinottokyvyn vahvistamiseksi hallitus tekee toimia, jotka vaikuttavat aloittavien yritysten, nopean kasvun yritysten ja sukupolvenvaihdosta tekevien yritysten tarpeisiin
 • Yhteisöverokanta pidetään kilpailukykyisellä tasolla. Muille yritysmuodoille kuin osakeyhtiöille otetaan käyttöön yrittäjävähennys.
 • Pienten yritysten maksuperusteinen arvonlisäveron tilitys mahdollistetaan
 • Sukupolvenvaihdoksia edistetään perintöveroa keventäen ja arvioidaan muut kehittämistarpeet
 • Selvitetään yrityksen verotettavasta tulosta tehtävä varaus investointien edistämiseksi
 • Hallitus pidentää koeaikaa, mahdollistaa alle vuoden määräaikaisen työsuhteen ilman eri perustetta ja joustavoittaa takaisinottovelvoitetta irtisanomistilanteessa sekä kehittää muutosturvaa
 • Viiden viikon ja sitä pidempiin vuosilomiin kuuden päivän omavastuu vuosilomalla sairastumisesta
 • Hallitus toteuttaa erityisesti pk-yritysten työllistämishalukkuutta lisääviä uudistuksia uusien työpaikkojen luomiseksi
 • Pk-yritysten osallistumismahdollisuuksia hankintaprosesseihin edistetään uudistamalla keskeistä lainsäädäntöä ja purkamalla kilpailua estävää toimialakohtaista sääntelyä
 • Paikallista sopimista edistetään ja työllistämisen esteitä puretaan
 • Kauppojen aukioloaikoja vapautetaan
 • Toteutetaan perustulo! (Tämä kuuluu hallitusohjelmassa Hyvinvoinnin ja terveyden alle, mutta listasin sen tähän, koska olen itse puhunut perustulon puolesta erityisesti mahdollisuutena parantaa pien- ja mikroyrittäjien sosiaaliturvaa)

 

Kulttuuri ja sivistys:

Kulttuuri säästyi suorilta leikkauksilta, mikä ei ole sattumaa, vaan tietoinen päätös.

 • Parannetaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta. Vaikeinakin aikoina on luotettava sivistyksen ja kulttuurin voimaan
 • Vahvistetaan lasten ja nuorten luovuutta. Lisätään taiteen perusopetusta ja kulttuuritoimintaa.
 • Tunnistetaan kulttuurin hyvinvointimahdollisuudet aiempaa paremmin. Tuodaan kulttuuri lähemmäs jokaista suomalaista.

 

Liikunta ja terveys:

Hallituskauden tavoitteena terveyden edistäminen ja varhainen tuki päätöksenteossa, palveluissa ja työelämässä. -Edistetään kansanterveyttä, kansalaisten liikkumista, terveellisiä elämäntapoja ja ravintotottumuksia. Vahvistetaan matalan kynnyksen palveluita.

 • Tunti liikuntaa jokaisen peruskoululaisen päivään esimerkiksi laajentamalla Liikkuva koulu –hanketta valtakunnallisesti.
 • Toimeenpannaan terveyttä ja hyvinvointia edistävät hyvät käytänteet ja toimintamallit yhteistyöttä järjestöjen kanssa
 • Käynnistetään kansallinen mielenterveyttä edistävä ja yksinäisyyden ehkäisyyn tähtäävä ohjelma

 

Ennaltaehkäisevät nuoriso- ja perhepalvelut:

Syvennetään julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välistä yhteistyötä nuorten tukemisessa. Vahvistetaan vanhemmuutta ja matalan kynnyksen palveluita. Palvelut järjestetään lapsi- ja perhelähtöisesti hallintorajat ylittäen.

 • Vahvistetaan etsivää nuorisotyötä ja työnetsijätoimintaa sekä nuorten mielenterveyspalveluita
 • Sosiaali- ja terveydenhuollossa painopiste ennaltaehkäisyssä
 • Helpotetaan järjestötyötä ja vapaaehtoistoimintaa purkamalla normeja
 • Kohdennetaan määrärahoja lapsiperheiden kotipalvelujen saatavuuden turvaamiseksi
 • Uudistetaan lastensuojelua paremmin asiakkaiden tarpeisiin keskittyväksi ja vähennetään byrokratiaa
 • Lisätään velvoitteita puuttua kiusaamiseen
 • Viedään käytäntöön perheystävällisten työpaikkojen toimintamalleja

 

Ympäristö ja Itämeri:

Suomi pyrkii bio- ja kiertotalouden sekä cleantechin edelläkävijämaaksi. Kestävien ratkaisujen kautta tavoitteena on mm. saavuttaa ilmastotavoitteet sekä Itämeren hyvä ekologinen tila.

 • Fossiilista tuontienergiaa korvataan puhtaalla ja uusiutuvalla kotimaisella energialla. Päästöttömän, uusiutuvan energian käyttöä lisätään kestävästi niin, että sen osuus 2020-luvulla nousee yli 50-prosenttiin ja omavaraisuus 55 prosenttiin.
 • Hiilen käytöstä energiatuotannossa luovutaan ja tuontiöljyn käyttö kotimaan tarpeisiin puolitetaan.
 • Itämeren hyvän ekologisen tilan edistämiseksi toimitaan yhteistyössä kotimaisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa.
 • Vesistöihin huuhtoutuvien ravinteiden määrää vähennetään ja talteenottoa lisätään. Samalla lisätään maatalouden ravinne- ja energiaomavaraisuutta.
 • Yhdyskuntajätteen kierrätysaste nostetaan vähintään 50 prosenttiin.
 • Säädetään kierrätyskelpoiselle jätteelle kaatopaikkakielto.