Valikko 

Blogi

Pisa-skillnader väcker oro

Julkaistu 13.12.2016

PISA-programmets senaste resultat, som mäter utbildningens läge, offentliggjordes på självständighetsdagen. På grund av dem hör Finland fortfarande till de ledande länderna vad utbildningen beträffar, men tyvärr berättar inlärningsresultaten även om en sjunkande kunskapsnivå. Finländska eleverskunnande i PISA–resultaten har varit nedåtgående redan för ett årtionde.

 

Det mest oroväckande i PISA–resultaten är emellertid kunnandets sexualisering. Pojkarnas kunnande har betydligt försvagats i jämförelse med flickornas. Ingen annanstans i världen är skillnaderna mellan könen så pass drastiska. Det finns skäl för en att vara bekymrad över detta och fundera på orsaker till det, varför skolan inte längre intresserar eller motiverar pojkar.

 

Till exempel den nya läroplan, som togs i bruk i grundskolorna under den pågående hösten, kunde ha ämne i sig för att vända riktningen, för den syftar precis till en mera individorienterad undervisning och till ett smidigare bruk av olika studiemetoder.

 

På tal om de senaste PISA–resultaten bör man visserligenkomma ihåg att de offentliggjorda resultaten är från aprilår 2015, och således berättar de ingenting om de beslut, som har fattats under denna regeringsperiod – varken i det goda eller i det onda.

 

Arbeten för att utveckla grundskolan görs emellertid även just som bäst.

I den nuvarande regeringens program ingår inga sparåtgärder alls för grundskolans statsandelar. Däremot är utvecklandet av grundskolan ett av regeringens topprojekt. På det satsas 90 miljoner euro.

 

Min andra orsak till oron angående PISA–resultaten är ökningen av regionala skillnader. Västra Finland klarade sig svagast av alla fem regioner såväl för naturvetenskapernas, läskunnighetens som för matematikens del. Orsaker till

våra elevers klart svagare framgång än elevernas bosatta annanstan i Finland bör utredas snabbt.

 

Fast man inte skall ge en för stark betydelse för PISA-resultat, bör man förhålla sig med allvar till de anledningar till bekymmer som resultaten har lyft fram – både på den lokala och på riksnivån.

 

Texten har också publicerats som en kolumn i Åbo Underrättelser 13.12.2016