Valikko 

Blogi

Emme saa menettää yhtään nuorta

Julkaistu 12.4.2019

Loppuelämän kannalta tärkeitä perustaitoja opitaan jo heti opinpolun alussa. Lukeminen, kirjoittaminen ja laskeminen ovat aivan keskeisiä taitoja siinä, että peruskoulun jälkeen on mahdollisuuksia siirtyä jatko-opintoihin ja siitä työelämään. Tämä osaaminen, tiedot ja taidot, kuuluvat jokaiselle lapselle. Meidän on varmistettava, että peruskoulu onnistuu tarjoamaan jokaiselle lapselle hyvät edellytykset jatkaa koulutiellä eteenpäin.

Varhainen tuki ja yksilölliset koulutuspolut ovat avainasemassa tämän tavoitteen saavuttamisessa. Oppilaiden tuen tarve ja mahdolliset oppimisvaikeudet on tunnistettava jo aikaisessa vaiheessa. Perustaitojen oppiminen, kuten esimerkiksi hyvä lukutaito, ei saa vaarantua varhaisina vuosina sen vuoksi, että oppimisvaikeuksia ei havaita riittävän varhain. Heikkoon lukutaitoon puuttuminen vasta toisella asteella on jo huomattavasti hankalampaa ja riskit koulutuksen keskeytymiseen kasvavat.

Toisen asteen koulutuksen varmistaminen jokaiselle nuorelle on tärkeä tavoite. Pelkän peruskoulun varaan jääminen heikentää nuoren asemaa työmarkkinoilla ja kasvattaa syrjäytymisen riskiä. Enää ei juurikaan ole töitä tarjolla vain peruskoulupohjalta, tulevaisuudessa vielä vähemmän. Siksi valmiudet tulee varmistaa varhain ja jokaista nuorta tukea löytämään itselleen sopiva koulutus.

Syrjäytymisen ehkäisemiseksi on varmistettava, että lapsilla ja nuorilla, sekä nuorilla aikuisilla on arjessaan sellaisia asioita, jotka tukevat mielen hyvinvointia ja joista rakentuu ehjä arki.

Sosiaalisiin verkostoihin kuuluminen, kuten koulu, työ ja harrastustoiminta, ovat tärkeitä tekijöitä mielen hyvinvoinnin tukemiseksi. Kuluneen hallituskauden aikana koulutuksen ja työn ulkopuolella olevien nuorten määrää on pystytty vähentämään, mutta työtä riittää edelleen tehtäväksi. Toimia koulutuksen saavutettavuuden ja työllistymisen eteen on jatkettava, sillä yhtään nuorta ei saa menettää. Nuorten edellytyksiä menestyä koulupolulla ja työelämässä tulisikin lähteä rakentamaan aina varhaiskasvatuksesta ja peruskoulusta alkaen.

Varhaiskasvatuksella on tutkitusti vahva merkitys myöhemmän oppimisen näkökulmasta. Laadukas ja pedagoginen varhaiskasvatus on perusta, joka antaa hyvät eväät koulussa pärjäämiseen, sekä tasaa sosioekonomisesta taustasta johtuvia eroja. Mielen hyvinvointiin liittyviä taitoja voidaan myös opetella jo hyvin varhain, lapsen ikätasolle soveltuvilla keinoilla. Näistä syistä kannatan tavoitetta kaksivuotisesta maksuttomasta esiopetuksesta.

Jokainen lapsi ja nuori ansaitsee myös lähelleen vähintään yhden turvallisen aikuisen. Jokaisen lapsen ja nuoren tulee voida kokea kuuluvansa yhteisöön, olevansa osa jotakin sellaista sosiaalista piiriä, jossa hänestä välitetään, häntä kuunnellaan ja tuetaan.

Monelle lapselle ja nuorelle koti tarjoaa turvallisen ympäristön ja luotettavan aikuisen. Näin ei kuitenkaan aina ole. Juuri niissä tilanteissa mitataan yhteiskuntamme ja jokaisen meidän kyky nähdä lapset ja nuoret, sekä heidän asiansa.

Riskitilanteita on pystyttävä tunnistamaan varhain. Moniammatillinen tuki on varmistettava kouluissa ja perheiden palveluissa, ja avun ja tuen oikea-aikaisesta saatavuudesta on huolehdittava. On kestämätöntä, jos vuosia jatkuneisiin ongelmiin päästään kiinni vasta, kun ne ovat ehtineet kasvaa ja kasaantua.

Perheiden parissa toimivien tahojen yhteistyötä on lisättävä, jotta tuen tarve tunnistetaan varhaisessa vaiheessa. Palveluissa tulisi omaksua perhekeskeinen toiminta- ja ajattelumalli. Perheiden näkökulmasta merkittävässä asemassa ovat esimerkiksi neuvolat, päiväkodit ja koulut. Palveluissa tulisi nykyistä paremmin pystyä ylittämään rajapintoja esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluihin, sekä koulutukseen liittyvissä kysymyksissä. Myös lainsäädännöllisiä esitteitä viestien välittymiselle tulee purkaa.

  • jatketaan varhaiskasvatusmaksujen alennuksia, tavoitellaan maksutonta osa-aikaista varhaiskasvatusta ja edistetään kaksivuotista maksutonta esiopetusta
  • tiivistetään yhteistyötä ja lisätään joustavuutta esikoulun ja koulun aloittamisen välillä
  • sujuvoitetaan tiedonkulkua eri toimijoiden välillä lasten parhaaksi
  • viedään lasten ja nuorten matalan kynnyksen palveluja vahvemmin koulujen yhteyteen
  • toteutetaan terapiatakuu
  • satsataan edelleen perheiden kotipalveluun