Valikko 

Blogi

Ammatillinen koulutus arvoonsa

Julkaistu 12.12.2016

Ammatillinen koulutus on suuren uudistuksen edessä. Käynnissä on historiallinen ammatillisen koulutuksen rakenteellinen uudistus. Sen on valmistellut opetus- ja kulttuuriministeriö tiiviissä yhteistyössä oppilaitosten ja koulutuksen asiantuntijoiden kanssa. Parhaillaan lainsäädäntöhanke on lausuntokierroksella.

 

Uudis­tuk­sen tavoit­tee­na on saada koulu­tus vastaa­maan aiempaa parem­min työelä­män muutok­siin ja tule­vai­suu­den tarpei­siin. Pääsyä koulu­tuk­seen halu­taan helpot­taa, yhteis­työ­tä työelä­män kanssa lisätä ja erityi­ses­ti nuorten koulu­tus­ta ja työl­lis­ty­mis­tä tukea esimer­kik­si lisää­mäl­lä työpai­koil­la tapah­tu­vaa oppi­mis­ta.

 

Näin isoon muutok­seen liittyy paljon kysy­myk­siä. Pääosin oppi­lai­tok­sis­sa on suhtau­dut­tu uudis­tuk­siin erit­täin raken­ta­vas­ti ja posi­tii­vi­ses­ti. Sille on tarvet­ta. Rahoi­tuk­ses­ta ja ennen kaikkea toteu­tet­ta­vien leik­kaus­ten aika­tau­lus­ta on tullut kiivas­ta, mutta erit­täin ymmär­ret­tä­vää palau­tet­ta.

 

Työelä­män tarpei­siin vastaa­mi­nen on tärkeää, jotta työpai­kan löytä­mi­nen koulu­tuk­sen jälkeen olisi nykyis­tä helpom­paa. Ei kenen­kään ole järke­vää koulut­tau­tua työt­tö­mäk­si. Pidän kuiten­kin aivan yhtä tärkeä­nä sitä, että koulu­tus­ta kehi­te­tään siksi, että itse oppi­mi­nen olisi estee­tön­tä, sujuvaa ja miele­käs­tä.

 

Panos­tuk­sil­la koulu­tuk­sen kehit­tä­mi­seen voidaan luoda menes­tys­ta­ri­noi­ta. Hyviä koke­muk­sia ja toimi­via käytän­tö­jä voidaan poimia esimer­kik­si amma­til­li­sen koulu­tuk­sen esimerk­ki­maas­ta Sveit­sis­tä. Vierai­lin siellä sivis­tys­va­lio­kun­nan työmat­kal­la tänä syksynä.

 

Sveit­sis­sä tietoi­set panos­tuk­set amma­til­li­seen koulu­tuk­seen ovat johta­neet siihen, että suurin osa ikäluo­kas­ta valit­see amma­til­li­sen koulu­tuk­sen. Se on huomat­ta­vas­ti enemmän kuin meillä.

 

Sveit­si­läi­ses­sä koulu­jär­jes­tel­mäs­sä amma­til­li­sen koulu­tuk­sen asema onkin erityi­sen vahva verrat­tu­na muihin euroop­pa­lai­siin maihin. Sveit­sin mallin tavoit­tee­na on saada työmark­ki­noil­le sopi­vas­sa suhtees­sa amma­til­li­ses­ti ja akatee­mi­ses­ti koulu­tet­tu­ja osaajia. Koulu­tus­jär­jes­tel­mäs­sä on myös luotu mahdol­li­suuk­sia siirtyä koulu­tus­väy­lien välillä. Nuori­so­työt­tö­myys on Sveit­sis­sä näiden toimien johdos­ta erit­täin mata­lal­la tasolla.

 

Sveit­sin mallis­sa oppi­so­pi­mus­jär­jes­tel­mä on keskei­nen osa koulu­tus­jär­jes­tel­mää. Sen ansios­ta opis­ke­li­jat saavat tärkeää työko­koe­mus­ta opis­ke­lui­den aikana ja siir­ty­mi­nen työelä­mään sujuu saumat­to­mas­ti.

 

Sveit­sis­sä amma­til­li­sen koulu­tuk­sen arvos­tus­ta pide­tään muutoin­kin keskei­se­nä syynä vahval­le talou­del­le. Tässä meillä Suomes­sa on ehkä eniten opit­ta­vaa.

 

Suomi tarvit­see yhä enemmän ammat­ti­tai­toi­sia teki­jöi­tä. Isojen amma­til­li­seen koulu­tuk­seen tehtä­vien uudis­tus­ten myötä meillä on tärkeä tehtävä myös lisätä amma­til­li­sen koulu­tuk­sen arvos­tus­ta. Sille on kaikki syyt.

 

 

 

 

Kirjoitus on julkaistu Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry:n vieraskynä -osiossa 12.12.2016