Valikko 

Kestävä kunta

 

Kestävän kehityksen periaatteet ovat ajatusmallini kaikessa päätöksenteossa. Olen opiskellut kestävää kehitystä, noudatan kestävän kehityksen periaatteita arjessani, sekä työssäni kansanedustajana. Olen myös pohjannut jokaisen vaalikampanjani teemat kestävän kehityksen kolmijaolle.

Kestävä päätöksenteko tarkoittaa sitä, että taloudelliset-, sosiaaliset- ja ympäristövaikutukset on otettu päätöksenteossa huomioon, ja niiden välillä vallitsee tasapaino. Kestäviä päätöksiä tulee tehdä kaikilla kunnan päätöksenteon sektoreilla.

 

Taloudellinen vastuu
Taloudellinen vastuu tarkoittaa taloudellisesti kestävää kehitystä. Sen pohjana on tasainen kasvu ja tavoitteena tasapainoinen talous. Talouden tasapaino on edellytys yhteiskunnan kestävälle kehitykselle ja toiminnalle. Taloudellinen vastuu edellyttää päätösten arviointia pitkällä tähtäimellä. Esimerkiksi panostukset ennaltaehkäisyyn tasapainottavat sosiaali- ja terveysmenojen kasvua tulevaisuudessa.

Sosiaalinen vastuu
Sosiaalinen vastuu tarkoittaa sosiaalisesti kestävää kehitystä. Erityisesti hyvinvointiin, tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvät asiat kuuluvat sosiaalisen vastuun alle. Myös kulttuurinen vastuu liittyy sosiaaliseen kestävyyteen. Kehityksen tulee kulkea sopusoinnussa yhteisön kulttuurin ja arvojen kanssa.

Ympäristövastuu
Ympäristövastuu tarkoittaa ekologisesti kestävää kehitystä. Meidän tulee ottaa ympäristövaikutukset huomioon kaikessa päätöksenteossa, sillä toimintamme ei saisi vaarantaa ekosysteemiä ja luonnon monimuotoisuutta. Meillä on vain yksi planeetta, jonka jätämme jälkipolville. Ympäristövastuuseen liittyvät päästöjen vähentäminen, uusiutuvien luonnonvarojen säästeliäs käyttö ja luontoa vähemmän kuormittavat tuotanto- ja kulutustavat.

 

Kokoomuksen ympäristöpolitiikan verkosto on listannut kuntapäättäjälle muistilistan, jonka avulla voi kehittää oman kuntansa päätöksentekoa askeleen kestävämpään suuntaan. Tavoitteena on kasvattaa kuntapäättäjien tietoutta kestävästä päätöksenteosta ja jakaa konkreettisia keinoja Suomen jokaiseen niemeen ja nokkaan – sovellettavaksi kunnan tilanteeseen parhaiten sopivalla tavalla.

Ympäristöpolitiikan verkoston toiminnasta vastaa verkoston puheenjohtaja, kansanedustaja ja ympäristövaliokunnan jäsen, Saara-Sofia Sirén.